Kelet-Magyarországi Belmisszió Alapítvány Hitvallása

Célunk az evangélium hirdetése, hogy mindenkihez eljusson Jézus Krisztus értünk hozott tökéletes áldozatának jó híre.

Hisszük, hogy az ember Isten nélkül elveszett állapotban van, mert a bűn, amely természetét eluralta, elszakította Teremtőjétől, az élet forrásától, és így a halál, az örök kárhozat vár rá.

Hisszük, hogy ebből az elveszett állapotból egyedül Jézus Krisztus tudja megváltani az embert. Az ő tökéletes élete volt a váltság a mi bűnös életünkért cserébe, és nincs más, amit Isten elfogadna Jézus áldozatán kívül mentségünkre.

Hisszük, hogy megváltás teljes bűnbocsánattal és újjászületéssel válik valósággá az ember számára. Bűneink megvallása és Jézus Krisztus életünk urának való elismerése nélkül nincs új élete az embernek, hanem megmarad régi, bűnös természetében.

Hisszük, hogy az ember döntésével, amikor elfogadja Jézus bűnbocsánatát és királyságát élete fölött, megigazul Isten előtt. Helyreáll az Úrral való kapcsolata. Ennek pecsétje a Szentlélek ajándéka.

Hisszük, hogy a megtért és újjászületett ember egész életében a megszentelődés útján van, vagyis a benne lévő Lélek segítségével és erejével folyamatosan Jézusnak való engedelmességben és a bűn elleni harcban kell járnia, hogy megteremje a Lélek gyümölcseit Isten dicsőségére. Olyan szent és példamutató életre hívatott el, amely senkit sem bátorít a bűnre, és nem hoz szégyent Krisztus keresztjére.

Hisszük, hogy a Szentlélek Jézus melletti bizonyságtételre és az evangélium szolgálatára készteti és hatalmazza fel az embert.

Hisszük, hogy az Úr az örök élet ajándékát adja kegyelemből Jézusért mindazoknak, akik hittel befogadták az evangéliumot, és megdicsőíti őket a mennyben.

Hisszük, hogy Isten öröktől fogva három személyben létezik: az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Ez a három egy Isten, mivel ugyanaz a természetük, a tulajdonságaik és tökéletességük.

Hiszünk az Úr Jézus Krisztus személyében és istenségében, aki fogantatott Szentlélektől, születetett szűz Máriától, valóságos Isten és valóságos ember.

Hiszünk a mi Urunk és Megváltónk, Jézus Krisztus személyes visszajövetelében, aki a mi várva várt reménységünk. Azoknak a lelke, akik az Úr Jézus Krisztusra, mint Megváltójukra bízták magukat, a halál pillanatában azonnal az Ő jelenlétébe kerül, és várják testük Jézus visszajövetelekor történő feltámadását, az elveszettek lelke pedig a halál után a nyomorúságban marad az utolsó ítéletig.

Hiszünk abban, hogy Sátán valóságos személy, aki Isten és az övéi ellen dolgozik, de Isten ítélete rajta is beteljesül.

Hisszük, hogy az Egyház azok közössége, akik Krisztusban mint Megváltójukban hisznek.

Valljuk, hogy egyedül a Szentírás Isten igaz, és üdvösségünkre elégséges kijelentése, és annak minden igéje Istentől ihletett, és a tanítása teljes tekintéllyel bír, mindenek felett való és véglegleges.

Valljuk, hogy rendszeres igeolvasás, imádság és keresztyén közösség nélkül nincs keresztyén, Krisztus követő élet.

Vágyunk, hogy szolgálatunk által minél több ember személyes Megváltójának ismerje el Jézus Krisztust, az ő országa növekedjék, és emberek új életet és örök életet nyerjenek.

Kelet-Magyarországi Belmisszió Alapítvány Tantétel-védelmi Irányelve

KMBA Hitvallása nem képezhetik vita tárgyát. Az evangéliumi hívők körében különféle tanítások terjedtek el, melyek nem akadályozzák meg az Úrban való közösségünket, ezért úgy határozunk, hogy az fogadható el KMBA munkatársnak, aki magára nézve maradéktalanul kötelezőnek tekinti a KMBA Hitvallását, minden KMBA-an belüli tevékenységében pedig tartózkodik a KMBA Hitvallásával ellentétes, illetve azon túlmenő bármiféle tantétel tanításától vagy terjesztésétől.

Egyetértési nyilatkozat

Megértettem, hogy a KMBA nem kötődik egyetlen felekezethez sem, és elolvastam a KMBA Hitvallását, valamint a Tantételvédelmi Irányelvet. A KMBA munkatársaként és a szolgálat védelme érdekében vállalom, hogy a KMBA szolgálataiban nem terjesztek, és nem gyakorlok semmiféle olyan tantételt, módszert, vagy gyakorlatot, amely eltér a KMBA Hitvallástól, vagy túlmutat azokon. Ezek magukban foglalják, de nem korlátozódnak az olyan tanításokra, mint a
bemerítés/keresztelés módja, az evangélium üzenetének megváltoztatása, a nyelveken szólás, a Szentírás élményekre épülő magyarázata, az emberi igények és elvárások szerinti gyógyítás szolgálata, stb. Tudomásul veszem, hogy aki nem tartja magát ehhez a nyilatkozathoz, nem szolgálhat a KMBA keretein belül sem főállású, sem önkéntes munkatársként.
Amikor felajánlom a szolgálatomat, az Úrban bízom, hogy hűséges szolgájává tesz. Ha közöttem és a KMBA szervezete között megoldhatatlan problémák lépnének fel, csendesen visszavonulok, hogy megőrizzem az egységet, mely elengedhetetlen a hatékony keresztyén bizonyságtételhez.

Aláírásommal igazolom, hogy:
a) egyetértek a KMBA Hitvallásával.
b) tartom magam a KMBA munkatársak Egyetértési Nyilatkozatában foglaltakhoz,
c) és aktív szolgálatomban betartom a KMBA irányelveit.
Név:
Gyülekezet:
Cím:
E-mail cím:
Tel:
Dátum:
Aláírás: