Ravasz László: A táncról

Néhány évtizede történt…

A magyarországi református egyház és  egyesületek képviselői  Ravasz László püspök elnöklete alatt tanácskozásra gyűltek össze. A szőnyegre dobott kérdés a tánc és Egyház   volt. A tanácskozás leszűrt eredményét  az alábbiakban sűrítjük.

  1. Az Egyház feladata az evangélium hirdetése, a szakramentumok kiszolgáltatása, a szegények gondozása és az egyházfegyelem gyakorlása, ezeknek egyikébe sem fér bele táncmulatságok rendezése, tehát az egyház és egyházi egyesületek nem arra valók, hogy bált vagy zártkörű teákat rendezzenek.
  2. Erkölcsi szempontból … a reggelig tartó fényesebbnél fényesebb bál… a társadalmi nyomor és milliók éhezése idején lázítás és nyílt kihívás.
  3. A jótékony célú bálnak nincs létjogosultsága. Aki mulatni akar, legyen benne annyi őszinteség, hogy ezt nyíltan bevallja, és ne burkolóddzék bele a jótékonyság malaclopó köpenyegébe. Éhező milliók számára, (vagy egyéb „nemes” célra) bállal összeszedni filléreket erkölcstelen dolog, olyan, mintha a gazdag és Lázár példázatában a gazdag bált rendezett volna Lázár számára, s később Lázár a szomjúságtól gyötrődő gazdagot azzal vigasztalta volna, hogy majd farsang idején jótékony táncmulatságot rendez a kiszabadítására.
  1. Az Egyház feladata az, hogy olyan jellemeket neveljen… akik meg tudnak állni a krisztusi etika fundamentumán, és nem az, hogy maga vagy testületei által a legszebbnek látszó címek alatt táncmulatságot rendezzen…
  2. …..Örülnénk, ha e sokat vitatott kérdés nálunk is végre nyugvópontra jutna.

 

Eddig az újságból vett idézet. Úgy gondoljuk, nem kell hozzá magyarázat.

A fogadás

Szerző: Ernst Modersohn

Egy kocsmában többen üldögéltek és ittak. A hangulat emelkedett volt. Mindenféléről beszélgettek, végül az asszonyokra terelődött a szó, amiben egyik a másikat akarta felülmúlni. Csak az egyik férfi hallgatott. Ez feltűnt a többieknek.

– És te? – kérdezték. – Te semmit sem mondasz?

– Nem – válaszolta. – Én ebben nem vehetek részt. Nincs semmi okom panaszra a feleségem miatt. Nem szól egy rossz szót sem.

A többiek nevettek és így szóltak:

– Ilyen nincs.

– De igen! – védte most már a feleségét. – Biztos vagyok benne, hogyha éjfélkor azt mondanám neki, hogy keljen fel és főzzön nekem valamit, minden szó nélkül megtenné.

A többiek nevetése és heccelődése egyre hangosabb lett. Így kiáltoztak:

– Őrültség! nem fogsz minket átverni!

A férfi azonban kitartott állítása mellett és megkérdezte:

– Mibe fogadjunk?

Végül tényleg fogadtak. Rögtön meg akartak győződni róla, hogy barátjuk igazat mondott-e. Így hát az egész társaság fölkerekedett és útnak indult.

Az asszony már régen lefeküdt aludni, hiszen már éjfél is elmúlt, amikor a részeg csapat a házukhoz ért. Férje vezényelni kezdett:

– Asszony, kelj fel és főzz nekünk kávét! Nem látod, hogy vendégeket hoztam?

A vendégek azt gondolták, hogy most aztán jól összeszidja őket. Így szokták meg feleségüktől. De egyetlen rossz szót sem szólt. Rövid idő múlva hallották a csészék zörgését és nem tartott sokáig, míg kedves arccal behozta a gőzölgő kávét a szobába.

Ez a látvány kijózanította a társaságot, és kezdték magukat szégyellni a csendes, szelíd asszony előtt. Végül az egyik elmesélte neki, hogy miben fogadtak. Utána megkérdezte:

– Hogy tud ilyen kedves lenni ilyen emberekhez, mint mi vagyunk? Hogy képes erre?

Így válaszolt rá:

– Szomorúan látom, hogy férjem mindent elkövet, hogy tönkretegye magát. Csak egy élete van, hiszen a részegeskedőknek nincs örök életük. Ezért szeretném legalább a földi életét kellemessé tenni, amelyet ráadásul úgy megrövidít magának, hiszen más nincs neki.

A kijózanodott vendégek nemsokára szép csendesen hazamentek. A férfi azonban így szólt feleségéhez:

– Mondd csak, ennyire fontos neked a lelkem üdvössége?

Amikor meglátta az asszony könnyes szemét, mert ilyen kedvesen még sohasem hallotta férjét beszélni, neki is könnyek szöktek a szemébe és megbánta bűnét. Mindketten letérdeltek és imádkoztak, és az Úr Jézus segített ennek a férfinek, hogy más ember legyen belőle.

(Evangéliumi életképek c. könyvből)

De egyszer megjavulok én!

„Hiszen nem azt teszem, amit akarok: a jót, hanem azt cselekszem, amit nem akarok: a rosszat… Én nyomorult ember! Kicsoda szabadít meg ebből a halálra ítélt testből? Hála legyen Istennek a mi Urunk Jézus Krisztus által!” Róma 7:19;24-25)

Amikor elromlik a mobilod, akkor hiába mondogatod neki, hogy javulj meg. Magától soha nem fog! Kell egy szerelő, aki ért hozzá és megjavítja. Soha nem fogsz te sem magadtól megjavulni, hacsak valaki nem segít neked.

Jézus pont ezért halt meg kétezer éve, hogy megszabadítson, egérutat adjon ebből a lehetetlen helyzetből. A rosszaságodért Őt büntették, meg is halt ezért, de feltámadt, hogy megszabadítson a rossz hatalmából, hogy tudj megváltozni. Aki kéri a szabadítását, annak lehetőséget ad az új, jó életre. Kérd, hogy szabadítson meg a rossz természetedből és adjon újat!

Nincs Isten?

„Azt gondolja magában a bolond, hogy nincs Isten!” (14Zsoltár:1)

Lehet, hogy nehéz elképzelni, de van egy hatalmas Isten, aki már édesanyád pocakjában formált, gondolt veled és terve van az életeddel. Nem céltalan az életed és ha senki sem szeretne, Isten nagyon szeret, annyira, hogy a legdrágábbat, fiát Jézust is hagyta, hogy megöljék, hogy boldogságot adhasson neked. Kérlek ne légy bolond!

Gondolatok

 Tanuljunk az énekesmadaraktól: száraz ágon énekelnek a leghangosabban. Mi száraz ágon az aggodalmaskodástól, zöld ágon a jóllakottságtól nem énekelünk.

 Nagy hitnek nagy megpróbáltatások az ára. A hívő ember minden megpróbáltatása a lelki életben előléptetésnek számít.

 Nagy balgaság, ha valaki csak szolgálni akar, de szenvedni nem. A ma szenvedéseiben a holnap áldásai lépdelnek felénk.

 Csak a kereszt fényében láthatjuk helyes megvilágításban Istent, a világot és önmagunkat.

 Az ígéret földje felé vezető úton óriásokat találsz, ne lepődj meg ezen. Mikor Izrael előrehaladt, az óriások megjelentek, mikor a pusztába visszatértek, egyet sem találtak.

 Vannak emberek, akik a bűn gyötrelmeitől szabadulni szeretnének, de a gyönyöreit nem akarják feláldozni. Hallják a szabadságra jutottak örömujjongását, de ugyanakkor ragaszkodnak a rabláncokhoz is.

 Ábrahám imádságai nem arra valók voltak, hogy biztosítsák Lótnak a Sodomában maradást.

 Sámson már Delila térdén vak volt.

 Eszternek többet használt a háromnapi böjt, mint minden szépítőszer.

 Egy engedelmes szamár mindig többet lát, mint egy engedetlen próféta.

 Isten adományait kitárt karral várjuk, a magunk adományait a perselybe zárt ujjakkal tesszük.

 Ha sajnálod a drága szelencét és az olajat, sohasem fogod Uradat felüdíteni.

 Jó dolog, ha nem tudja a te balkezed, mit cselekszik a jobb, de az már baj, ha te sem tudod.

 Az anyagi szükség nem jogosít fel a hitben való szegénységre.

2023.03.02.

„Bízzál az Úrban teljes szívből, és ne a magad eszére támaszkodj!”

(Példabeszédek 3,5)

Sok dolgot elutasítunk az életben. Ezek közé tartozik többek között az is, hogy mások szabják meg, mondják meg, hogy mi a helyes, mit kellene tennem. Meggyőződésünk, hogy senki sem tudja jobban, mi a jó nekem, mint én magam. Ezért aztán rosszul esik, ha egyengetni próbálják az útjainkat. Vezetni, irányítani akarnak minket. Majd én tudom…Aztán azt is nehezen fogadjuk, ha valamit nem értünk meg, egyszerűen nem világos a számunkra. Akkor miért kellene elfogadnunk azt, amit nem vagyunk képesek megérteni?

Isten igéje most telibe talált. Pontosan ezekben kéri a mi bizalmunkat. Ne a magad eszére támaszkodj! – mondja. Egy: ne te döntsd el, hogy mi a jó neked, hanem bízd magad arra a mennyei Atyára, aki alkotott. Ő a javadat akarja, még azt is megkockáztatom, hogy jobban, mint te. A saját vágyad, szíved, eszed, elképzelésed nem vezet mindig a helyes útra. Ezt már számtalanszor megtapasztaltuk. Eleinte jónak tűnik, aztán sok dolog a végén csalódást okoz. Mi nem látjuk, melyik útnak mi vár a végén. Isten azonban látja. Mi megyünk egy erdei ösvényen, fákat, bokrokat látunk, esetleg még pár méterre előre, de nem látjuk, hogy ez az ösvény hova vezet. Isten azonban fentről, a magasból jól látja, merre tartunk, melyik út hova vezet. És szeret minket annyira, hogy megmutatja a jó irányt, aminek a végén nem ér csalódás, fájdalom vagy veszteség minket. Bízz benne teljesen!

Kettő: ne ess kétségbe, ha valamit nem értesz, olyannal szembesülsz, amit eszeddel nehezen tudsz átlátni. Ez is többször előfordul az életünkben. Ilyen esetben is lépjen életbe az ige: Bízz az Úrban teljes szívedből! Ha mi nem is értjük a velünk történő eseményeket, hogy miért is kell így lennie, az Úr akkor is munkálkodik, nem veszítette el az irányítást, csak ő más módszerekkel dolgozik sokszor, nem úgy, ahogyan mi az elvárnánk. Ő tudja, mit hozzon ki lehetetlennek tűnő helyzetekből, vesztesnek látszó pozíciókból, és ha követed őt, a végén kijutsz a nehézségekből. Visszatekintve pedig azt fogod látni, hogy az a nehéz, akkor értelmetlennek tűnő helyzet, próba, nem is volt értelmetlen. Isten azáltal valamire megtanított, ami hasznossá lett a számodra, esetleg valamilyen felesleges dologtól megszabadított. Ne a magad eszére támaszkodj! Sok buta ötlet születik meg nehéz helyzetben a szívünkben. Annak nincs értelme, hogy kilátástalannak tűnő helyzetben a magunk vak értelmére próbálunk hagyatkozni. Bízz az Úrban!

Az ige még azt is kiemeli: teljes szívből. Soha ne férjen el a szívedben egy csöppnyi kételkedés, egy maréknyi kétségeskedés sem, hanem legyen tele bizalommal Isten iránt. Ő a fiát odaadta értünk a keresztre, hogy megmentsen a kárhozattól. Ha ilyen nagy áldozatot kész volt meghozni értünk, megérdemli, hogy bizalmat szavazzunk neki mindenkor, és ne a magunk értelmére támaszkodjunk. Nem mindegy, hogy valamit csak lentről látunk, vagy fentről. Aki fentről tekint szét, az sokkal többet lát. Isten többet lát az életből, mint mi. Az a bölcs ember, aki ezt elismeri, és levonja a helyes következtetést: majd ő megmondja, mi a jó, és én azt fogom követni.

Emlékezz, hogy a bűn és az abból eredő sok rossz is azért következett be, mert az ember nem hallgatott az Atyára, hanem ment a saját feje után. Tanuld meg ezt az igeverset, élj aszerint, élj bölcsen, és élj boldogan.

2023.02.23

(Lukács 18,31-34)

Jézus nyíltan beszélt arról, hogy mi vár rá Jeruzsálemben. Ő tudta, hogyan végződik az útja, hogy a kereszthalált nem kerülheti el. Maga választotta ezt az áldozatot értünk. Nem kényszerítették rá, önként, szeretetből tette.

Belegondolva, döbbenetes, ami vele történt. Megfosztották Jézust a szabadságától (átadták a rómaiaknak), a méltóságától (meggyalázták, kigúnyolták, leköpték), az igazságától (hamis vádakkal illették és bűnösnek kiáltották ki), végül az életétől is, hiszen kegyetlenül kivégezték. Gondolj csak bele: szabadság, méltóság, igazság, élet … ezekért képesek lennének az emberek harcolni, küzdeni, csak el ne veszítsék. Ha valakit az igazságában megsértenek, azt nem nyeli csak úgy le, ha méltóságában bántják, azért felemeli a szavát. Nem engedjük ezeket elvenni. Jézustól elvették. Ő nem emelte fel a szavát, nem rendezett jelenetet, nem támadt azok ellen, akik ezt megtették vele. Ő hagyta mindezt. Ott állt középen arcul köpve, rajta gúnyolódva, ott volt a kereszten iszonyatos fájdalmak között úgy, hogy közben is csak vádaskodtak, gyalázták, nevettek rajta. Senki nem cserélt volna vele. Sokan nem is értették, miért hagyja, miért nem tesz valamit? Érted, értem engedte meg, hogy vele így bánjanak.

Azért, hogy legyen igazi szabadságunk. Mert bűnben élni, szeretetlenül viselkedni, önmagunkkal dicsekedni a mások kárára, csak magunkkal törődni, nem szabadságot jelent. Az igazi szabadság az, amikor nem vagyok gonosz indulatok, gondolatok játékszere, tisztátalan dolgok rabja. Ő a szabadságát adta oda, hogy mi vére által megszabaduljunk a bűn megkötözöttségétől.

Azért, hogy legyen igazi méltóságunk. Amikor rosszat követünk el, vétkezünk vagy hibát ejtünk, megbélyegeznek. Elveszítjük a méltóságunkat. De előfordul az is, hogy érdemtelenül csak meghurcolnak, besároznak, elveszik a méltóságunkat. Jézus odaadta a sajátját, hogy ha hiszünk benne és elfogadjuk az ő áldozatát, akkor felruházzon azzal a kiváltsággal, hogy Isten gyermeke lehetek. Nem akárkihez tartozhatok a benne való hit által. Ezt pedig nem vehetik el.

Azért, hogy legyen igazságunk. Azt hisszük, hogy nálunk van az igazság, és abból nem is engedünk. De ahhoz, hogy méltók legyünk az örök életre, nagyobb igazság kell. Senki sem tud úgy odaállni Isten trónja elé, hogy bármit is megérdemelne. Mert a magunk igazsága mellett annyi hazugság van az életünkben, ami az Úr szemében csak ítéletre méltó. De Jézus az ő igaz, tiszta voltát nekünk adja, ha hiszünk benne, hogy az ő igazsága által méltók legyünk az örök életre. Ha pedig Isten látja Jézust az életünkben, akkor az ő igazsága miatt megkegyelmez nekünk. Mintha mi is mindig tiszták, bűntelenek, igaz emberek lettünk volna, úgy tekint ránk Jézusért.

Azért, hogy legyen örök életünk. Az ő mennyei, tiszta élete volt az ár a mi üdvösségünkért cserébe. Meg kellett fizetni a bűn miatt, és az ő életébe került ez a fizetség. Aki Jézust Megváltójának tartja, az már elnyerte az örök életet, és bemehet Isten országába.

Gondolkodj el ezeken, hogy mitől fosztották meg Jézust, milyen áldozatot hozott érted. Köszönd meg ma neki. Némedi Gusztáv lp.

2013.02.08.

„Még távol volt, amikor apja meglátta őt, megszánta, elébe futott, nyakába borult, és megcsókolta őt. A fiú ekkor így szólt hozzá: Atyám, vétkeztem az ég ellen és teellened, és nem vagyok méltó arra, hogy fiadnak nevezzenek. Az apa viszont ezt mondta szolgáinak: Hozzátok ki hamar a legszebb ruhát, és adjátok rá, húzzatok gyűrűt az ujjára és sarut a lábára! Hozzátok a hízott borjút, és vágjátok le! Együnk, és vigadjunk, mert ez az én fiam meghalt és feltámadott, elveszett és megtaláltatott. És vigadozni kezdtek.”

(Lukács 15,20-24)

Csodálom ennek a fiúnak a bátorságát. Ez volt a legbátrabb viselkedése, amit valaha is tett, amikor oda mert állni édesapja elé azok után, ami történt. Bátorság nem ahhoz kell, hogy valami merész dolgot tegyünk, hanem vállalni a felelősséget tetteinkért, elhordozni a következményeket és nem gyáván menekülni, ahogyan ezt sokan teszik. Számtalanszor megfordulhatott a fejében az a gondolat a hosszú út során, hogy talán még sem kellene hazatérni, ugyan mire számíthat, nem várhat semmi jót. Az elbizonytalanítás a gonosz szándéka, és sokszor kísért ezzel bennünket is. Felesleges, add fel, meg se próbáld.

De a fiú ment tovább. Ez volt élete legnehezebb útja. Újból és újból le kellett győznie félelmét. Tudjátok, nem is azért ment hazáig, mert ő még kapni akart az apjától. Ő tartozott az apjának azzal, hogy beismerje: Atyám, neked volt igazad. El kellett mondania akkor is, ha az apja ezek után is elküldené a házától. Igaza is volna, nem? Ha béresnek felvenné, már az is nagy kegy volna. „Nagyon megbántottalak, megértem, ha haragszol rám, nem is várok mást, talán én is így tennék a helyedben, de el kell mondanom, igazad volt, bocsáss meg.” – ezt megvallani nagy bátorságra vall. Ez a bátorság sokak életéből hiányzik. Jézus erőt ad ehhez, ha kéred. Úgy tűnik, milyen nyomorult az ember ilyenkor, de ilyenkor mutatkozik meg emberi nagysága. Már ha van még neki.  

De csodálom az apját is. Messziről meglátta a fiát, fut elébe, és mielőtt megszólalhatna, már magához öleli és megcsókolja. A fiú látványa mindent elárul arról, hogy hova jutott. Mégis magához öleli, sőt fut hozzá, nehogy meggondolja magát és visszaforduljon. Érthetetlen ez a viselkedés az apától. Mintha mindig erre várt volna, hogy végre hazajöjjön a fia, bármibe is kerüljön. Mindent megbocsát, mindent elfeled neki, csak jöjjön haza. Csodálatos a szeretete. Van ilyen? Jézus pontosan ezt akarja elmondani: a mennyei Atya ilyen csodálatosan szeret minket. Feltétel nélkül, érthetetlenül, azok ellenére is, amit tettünk. Nincs ehhez hasonló szeretet. Jézus nem úgy beszél Istenről, mint aki egy parancsokat osztogató, állandóan számon kérő, szigorú bíró, hanem olyan, mint egy aggódó édesapa, aki alig várja, hogy fia visszaforduljon, és hazamenjen hozzá, még ha mindent elrontott és elvesztett is. Életünk legjobb döntése visszamenni hozzá.

Istennél van még esély a legnagyobb bűnös számára is, ha megtér hozzá. Mindenre van nála bocsánat. És ezt jó tudni. Még van esély, bármit tettél, ha hozzá térsz. Nem az ő szívével van baj, hogy nem képes megbocsátani, hanem velünk van baj, ha még mindig ellenállunk az ő hívásának és nem hiszünk neki. Nagy Frigyes porosz királyt állítólag nagyon szerette a népe. Igazságos volt, törődött népe gondjaival. Egyszer elment egy börtönbe, ahol elbeszélgetett a rabokkal. Csodálkozva állapította meg, hogy a börtön tele van csupa ártatlan emberrel. Mindenkit hamis vádak miatt ítéltek el, tévedés áldozatai lettek csupán. Az egyik rab azonban mélyen meghajolt a király előtt és így szólt: „Felség, én egy csirkefogó vagyok. Azzal kezdődött, hogy már az iskolát is kerültem. Később a rendszeres munkát is kerültem, és sok fájdalmat okoztam szeretteimnek. Elkezdtem hát lopni, hogy élhessek. Tönkre tettem az életemet. Bárcsak jóvá tehetnék mindent!” A király azon nyomban kiengedte a börtönből, mert látta benne a megbánást és reménykedett abban, hogy mindent jóvá tesz majd új életével.

Isten is az ilyen indulatban gyönyörködik, amikor őszinték vagyunk, van bűntudatunk és nem magyarázkodunk szégyentelenül. Ha valaki így megy hozzá, annak nincs mitől félnie, mert ő mindent megbocsát. Érted, mindent! Olyan jó, hogy ilyen Atyánk van. Ideje lenne visszatérni hozzá, őszintén, bűnbánattal. Ő már nagyon vár téged.

2023.02.06

„Azután Jézus így folytatta: Egy embernek volt két fia. A fiatalabb ezt mondta az apjának: Atyám, add ki nekem a vagyon rám eső részét! Ő pedig megosztotta közöttük a vagyont. Néhány nap múlva a fiatalabb fiú összeszedett mindent, elköltözött egy távoli vidékre, és ott eltékozolta a vagyonát, mert kicsapongó életet élt. Miután elköltötte mindenét, nagy éhínség támadt azon a vidéken, úgyhogy nélkülözni kezdett.”

(Lukács 15,11-14)

A Szentírás egyik legszebb története Jézus példázata a tékozló fiúról. Ez a kisebbik fiú, akiről Jézus beszél, el akar szakadni az apjától, végre független akar lenni, hogy azt tehessen, amit ő jónak lát, amihez kedve van. Minél messzebb vágyik, hogy még a híre se jusson haza annak, hogy ő mit csinál a távoli vidéken. Azt gondolta, hogy az otthon megszokott rendjénél, ahol apja vigyáz rá, sokkal jobb a végtelen szabadság, amit az ismeretlen távoli vidék kínál. Nem kell megfelelni akkor senkinek és semminek. Ez pedig milyen jó lehet!

Amikor kikérte a vagyon rá eső részét, ő úgy készült az új életre, hogy soha többé nem jön már haza. Minek, mikor már megkapta az örökségét, neki itt már többet úgy sem adnak. Végleg el akart szakadni az apjától és a testvérétől, nem szándékozott velük újból találkozni, hazatérni. Mindent összeszedett, és úgy ment el, nem hagyott maga után semmit. Azt gondolta, hogy ő nélkülük is megáll majd a lábán, nincs már szüksége rájuk. Bele sem gondolt abba, hogy milyen fájdalmat okozott ezzel apjának.

Aztán azt is gondolta, hogy az élet nem munka, amit otthon látott, hanem szórakozás, kicsapongás, buli, haverok, csajok, ital…ez az élet, nem a munka! A vesztesek gályáznak, de a győztesek gondtalanul élnek. Ő pedig megmutatja, hogy a győztesek közé tartozik, akiknek csak szórakozniuk kell, másra nincs gondjuk. Élte, habzsolta az életet, irigykedtek is rá mások. Biztos azt gondolta, hogy ez örökké így is lesz. Csak halkam kérdezem meg, miből is tudott így élni? Abból, amit ő keresett? Te is tudod a választ. Akkor meg mire volt ez a nagy arc? 

Ez a fiú rosszul mérte fel a helyzetet, eltévesztette a helyes irányt. Azt gondolta, hogy…aztán kiderült, hogy nem úgy van az. Minden másképp sült el. Ment egy darabig, ahogyan ő azt elképzelte, aztán egyszer csak a valóság utolérte. Semmi nem lett abból, amit ő gondolt: szabadság helyett kiszolgáltatottság, gazdagság helyett nincstelenség, elégedettség, boldogság helyett üresség. Ez nem az az élet, amit elképzelt magának. Disznókat legeltetni? Idáig süllyedni?

Ez a történet rólunk szól. Lehet, hogy nem fogunk ilyen mélységre jutni, mint ez a fiú, de ez a történet hűen tükrözi viszonyunkat a mi mennyei Atyánkhoz. Mert Jézus ebben a példázatban rólunk és a mi Atyánkról akar valami fontosat elmondani. Mi is úgy gondoljuk, jobb tőle minél távolabb, ha nem is vagyunk szeme előtt, nem kell megfelelnünk a parancsainak. Habzsolni, élvezni kell az életet korlátok nélkül, mert nem ez a lényeg, minél többet megkapni a jóból? De végül eljut oda az ember, arra a szintre, hogy rá kell döbbennie, semmi sem jobb így, Isten nélkül. De addig mi mindent eltékozlunk, elszórunk, míg erre rájövünk.

Bármit is gondoljunk az életről, be fog igazolódni, hogy az Úr nélkül, a mennyei Atyától távol nem jobb az élet. Be kell látni, ha őszinték vagyunk magunkhoz. Egy darabig tart a lendület még, de eljön az az idő, amikor elfogy minden, erő, remény, tűz, pénz, egészség…Belátod már, mióta itt vagy, ebben a közösségben, hogy az Úrral jobb minden? Vagy még mindig úgy gondolod, ahogy ez a fiú is: nem kell nekem az Atya? Minél tovább vársz, annál nagyobb árat fogsz fizetni, mert minden nappal egyre többet eltékozolsz abból, ami a tied…Mindenki így kezdi, csak abban van különbség, mikor ébredünk rá arra, hogy Istennel mégis csak jobb. Remélem, hogy ebben a gyülekezetben, ebben a közösségben minél előbb rájössz erre. Kívánom szeretettel! (N.G.)